Page 1
L E T N I C A

Page 2
Na kratko predstaviti
z b o r o v o d k i n j o
Darinko Fabiani, dobitnico
Gallusove listine Republike S l o-
venije, zlate Gallusove zna~k e
in Petkov{kovega priznanja za
kulturo v ob~ini Vrhnika ter d o-
bitnico ve~ priznanj za ustvar-
jalno delo, je izredno te`ko.
Rodila se je v [mihelu nad
Mozirjem. Petje jo je pritegni-
lo `e v rosni mladosti, saj j e
pela vsa dru`ina. Glasba in
zborovstvo se pri njej prepletata vse `ivljenje.
Odlo~ila se je za pedago{ki poklic. @e v ~asu {tudija na
srednji glasbeni {oli je vodila svoje prve zbore. Tri leta je
pou~evala violino na Glasbeni {oli v Velenju in diplomi-
rala na Akademiji za glasbo v Ljubljani, se poro~ila in
preselila na Vrhniko, kjer je 23 let pou~evala violino na
glasbeni {oli. Devet svojih u~encev je usmerila v {tudij vio-
line; le-ti nadaljujejo svoje poti v na{ih velikih orkestrih,
oz. so glasbeni pedagogi.
Leta 1981 je ustanovila Godalni ansambel (predhod-
nik Komornega orkestra Vrhnika), ki ga je po {tirih letih
prevzel njen soprog Marko Fabiani.
Na tekmovanjih glasbenih {ol Slovenije je osvojila ve~
bronastih, srebrnih in dve zlati priznanji. Tri leta je vodila
{tudijsko skupino za violino pri Zavodu RS za {olstvo in bila
vodja skupine za pripravo novih u~nih na~rtov za violino.
Od leta 2000 do 2003 (dve sezoni) je vodila Cankarjev
dom na Vrhniki, od l. 2003 dalje pa pou~uje violino na
Glasbeni {oli Franca [turma v Ljubljani.
V ve~ kot 30 letih je vodila: dva otro{ka zbora, dekli{ki,
kasneje me{ani zbor ter dva mo{ka zbora.
Ustanovila je in 15 let vodila @enski pevski zbor Conci-
nite, s katerim je v Mariboru (Na{a pesem) prejela eno
H~erka
sonca in de`ja
je mavrica.
Smo sre~ni
mavri~ni ljudje
saj pesmim
vdihnemo
`ivljenje.
Kot mavrica
daje barvo
stvarem,
dá pesem
sozvo~je
ljudem.
Vida Str`inar
k r o n i s t k a
Na{a zborovodkinja
Darinka Fabiani

Page 3
Bilo je pozne jeseni 1993 in bli`al se je 6. Novoletni koncert.
Zakonca Fabiani sta se trudila sestaviti zbor, da bi z orkestrom
pel na tej tradicionalni prireditvi, ki so jo Vrhni~ani `e vzeli za
svojo. G. Marko Fabiani je pri{el na misel, da bi ustanovila ~isto
nov zbor in na oglas v Na{em ~asopisu smo se 1. decembra 1993
zbrali v glasbeni sobi Cankarjevega doma na prvem sestanku.
Bilo nas je 15, deset `ensk in pet mo{kih. Od takrat je minilo
ve~ kot 10 let. Vmes so bile krize, ko je grozilo, da bo zbor raz-
padel, a zborovodkinja Darinka je vztrajala. Sedaj nas je 57,
razmerje med pevkami in pevci pa je ostalo 2:1. A s krizo zara-
di pomanjkanja mo{kih glasov se otepa ve~ina me{anih zborov.
Nadeli smo si ime Mavrica, ker je bila ena prvih pesmi, ki smo
se je nau~ili in je osvojila na{a srca, Mavrica (Over the Rainbow
iz muzikala ^arovnik iz Oza).
Ob na{i petletnici sem zapisala: »Mavrica je kot hrepenenje,
dose~i nekaj lepega, je pesem svetlobe, harmonija barv. In kaj
smo mi? Ljudje razli~nih starosti, razli~nih poklicev, razli~nih
hotenj, pa smo vendar eno, kadar pojemo in tudi, kadar se pri-
jateljsko dru`imo. Tako kot se barve mavri~nega spektra zlijejo
v eno samo belo svetlobo.«
Naj ob 10-letnici dodam: Tudi na{a glasba je kot mavrica.
Vseh zvrsti je: od preproste ljudske, do umetne, od sakralne do
bronasto, tri srebrna priznanja in dve najvi{ji priznanji za
izvedbo obvezne skladbe.
Darinka `e deset let uspe{no vodi Me{ani pevski zbor
Mavrica. Je njegov idejni in umetni{ki vodja od ustano-
vitve leta 1993. Za~etne te`ave pri ustanavljanju so bile
kar velike. Skupina se nekaj let kar ni in ni razvijala
(od 15 do 20 ~lanov). Druga te`ava je bila ta, da so v zbor
prihajali pevci brez ustrezne glasbene izobrazbe (notalno-
sti). Tudi Darinkine visoke zahteve v interpretaciji petja
so marsikomu delale in {e danes delajo preglavice.
Zbor Mavrica prepeva vse vrste pesmi: od ljudskih,
umetnih, do operne in operetne ter filmske glasbe. Darin-
ka tako tudi na tem podro~ju zborovstva orje ledino. Na
videz ne`na in krhka daje povr{nemu poznavalcu misliti,
da jo lahko odpihne `e najmanj{a sapica, vendar mi
»Mavri~njaki« vemo, da ni tako. Njena jasna predstava in
njen obse`ni glasbeni in pedago{ki talent v kombinaciji z
njenim zaznavanjem, kaj je skladatelj v pesmi hotel in
`elel pri~arati, so z njeno neizmerno potrpe`ljivostjo po-
rok, da bo {la po poti uspe{nega delovanja, kar se ka`e
tudi v vse ve~jem {tevilu pevcev (57).
Na Cankarjevi Vrhniki zakonca Darinka in Marko Fabian i
nesebi~no posredujeta svoje glasbeno znanje, vzgajata
m l ade in stare - pevce in glasbenike.
Veliko nas je, ki se spra{ujemo, do kod bosta {e popel-
jala vrhni{ko kulturno gibanje. Se morda vsi skupaj sploh
zavedamo njunega skupnega kulturnega ustvarjanja in
pomena za vse nas? S tako mo~no voljo odpovedovanja
po prostem ~asu, zabavi in dobrem zgledu lastnim otro-
kom ustvarjata v~asih nemogo~e, kar verjetno vemo samo
nekateri, ki smo jima blizu. Obema poklon in zahvala.
Za konec pa {e Darinkina misel: »Ni va`no, kaj se poje,
va`no je, da se poje lepo in ubrano!«
Rasto Jaki~
3
2
Ob~inska revija pevskih zborov na Vrhniki, 24. 3. 1995
Na{ zbor
1 9 9 3 . . .

Page 4
operetne in operne, od popevk do jazza; na koncertih pa se zlije
v eno samo mogo~no pesem, ki odzvanja v srcih.
Vsa leta je na{a zborovodkinja Darinka Fabiani. Korepetitor
je bil dobri dve leti g. Viktor Zadnik, zadnjih pet let pa je to na{a
~lanica, absolventka muzikologije Nina Dolinar. Organizirani
smo v Dru{tvo MePZ Mavrica in imamo svojo spletno stran
www.zbor-mavrica.com. Na{a predsednica je `e osem let Slavi
[tirn, podpredsednik pa Rasto Jaki~. Odbor skrbi za delo na{ega
dru{tva, na njem pa sloni prakti~no tudi celo breme organizaci-
je koncertov in zbiranje sredstev zanje.
Organizirali smo si tudi ure solo petja. Pou~uje nas prof.
Jerica Rudolf, na{a korepetitorka Nina Dolinar pa nas u~i
osnove glasbene teorije. Tako raste kvaliteta petja.
5
4
Tone Velkavrh
3
Olga Von~a
3
Vanja Merlak
2 leti
Ur{ka Bati~
2
Irena Bi{~ak
2
Vojko Bogi~evi~
2
Alenka Den{a
2
Jani Den{a
2
Marija Fabiani
2
Sa{a Fefer
2
Jo`i Garin
2
Nata{a Grom
2
Katja Jazbec
2
Jana Khalil [nuderl 2
Petra Klan~ar
2
Irena Kozmos
2
Laura Markelc
2
Andreja Mulej
2
Polona Primo`i~
2
Meta Tr~ek
2
Mojca Velkavrh
2
Damjana Zorko
2
Janja Zorman
2
Rudi Cerk
2
Jo`e Petkov{ek
2
Matija Suhadolnik
2
Robi Grom
2
Damjan Tram{ek
2
Bo`o Potrebuje{
2
Silvo Nagode
2
Dragica ^ater
1 leto
Ana Dra{ler
1
Kristina Ker{manc
1
Janja Klan~ar
1
Vili Krajnc
1
Polona Kra{ovec
1
Veronika Kr`i~
1
Nena Margon
1
Jana Mesec
1
Tina Mesec
1
Jo`ica Mihevc
1
Barbara Nagode
1
[pela Petkov{ek
1
Ani Se~nik
1
Marija Suhadolnik
1
Klavdija [inkovec
1
Du{an Helbel
1
Marko Bobnar
1
Niko Fabiani
11 let
Anka Grom
11
Marija Kramar
11
Bogdan Mulej
11
Francka Rom
11
Vida Str`inar
11
Slavi [tirn
11
Rasto Jaki~
10 let
Mojca ^retnik Dra{ler 9 let
Karmen Ker{manc
9
Anka Petrov~i~
9
Tanja Trpin
9
Franci Gabr{~ek
8 let
Janez Hren
8
Andrej Zakraj{ek
8
Jana [tirn
7 let
Mojca Logar
7
Matja` Bobnar
7
Silva Jaki~
7
Metka Kra{ovec
7
Boris Logar
7
Darja Arh
6 let
Nina Dolinar
6
Zvonka Grom
6
Ur{ka Jaki~
6
Darja Ker{manc
6
Franc Lukan
6
Fani Snoj
6
Dragica Turk
6
Roman Vehar
6
Nata{a Gaj{ek
5 let
Anica Malava{i~
5
Tonka Margon
5
Tatjana Mesec
5
Franjo ^retnik
5
Anita ^retnik
4 leta
Tanja Markelc
4
Jerneja Meglen
4
Maru{a Petrov~i~
4
Mojca Potrebuje{
4
Matejka [vigelj
4
Peter Mesec
4
Bo{tjan Zupan~i~
4
Vanja Zajc
3 leta
Sanja Bareti~
3
Boris Beli~
3
Sena Gorki~
3
Sonja Nikolav~i~
3
Maja Peklaj
3
Vse pevke in pevci
v
10 letih
Odbor dru{tva 2004
od leve spodaj: Vida Str`inar, Slavi [tirn, Roman Vehar, Silva Jaki~,
Rasto Jaki~, Tonka Margon, Bogdan Mulej, Jana [tirn, Marija Kramar

Page 5
Novoletni koncert vedno poteka v dveh delih. V prvem
delu je obi~ajno bolj umirjena, klasi~na resna glasba, tudi
sakralna, sve~ana. Drugi del je navadno zabavnej{i.
Sestavljajo ga popularni odlomki iz oper, operet in priredbe
ve~no zelenih melodij. @elezni repertoar so Straussovi
val~ki, zadnja skladba pa je obvezno Radetzky mar{ - v stilu
dunajskega novoletnega koncerta. Gostujemo v Borovnici,
[o{tanju in v ljubljanski Slovenski filharmoniji. Vsako leto
izvedemo {est koncertov. Letos nas je poslu{alo blizu 2500
ljudi. Se{tevek poslu{alcev zadnjih 10 let znese blizu 150 0 0 .
Poslu{alci so navdu{eni, vstopnice vedno razprodane.
Koncerte v Filharmoniji posname tudi Radio Slovenija.
Glavno breme nastopa nosi Komorni orkester, organiza-
cija pa je na ramah Mavrice: od zbiranja sredstev (sponzor-
ji), do tehni~ne izvedbe (krasitev dvorane, plakati, vstopnice,
ne{teto drobnih opravil in zakuska na koncu v zahvalo
nastopajo~im in sponzorjem) Letos smo imeli kar 65 spon-
zorjev. Lepa hvala jim, saj brez njih ne bi bilo koncertov.
Naj na{tejem {e goste, ki so na Novoletnih koncertih
nastopali z nami: sopranistke Olga Gracelj (1995), Pia
Brodnik in Nina Kompare (1999), Katja Konvalinka (2002),
tenoristi Miran @itko (1999), Matja` Mrak (2001) in Matja`
Stopin{ek (2003), violinista Vasilij Meljnikov (1996) in @iga
Brank (2004) ter drugi.
Zbor je bil ustanovljen, da pojemo z orkestrom in zato sta
glavna vsakoletna projekta Novoletni koncert in Pomladni
gala koncert. Idejni in programski vodja je dirigent Komor-
nega orkestra Vrhnika Marko Fabiani, ki s soprogo, na{o
zborovodkinjo Darinko, sestavi program in izvede koncerte.
Novoletni koncerti so projekt, kjer ima glavno
vlogo Komorni orkester Vrhnika. Ta {teje zdaj `e 60 ~lanov
in je po oceni mnogih med najbolj{imi slovenskimi lju-
biteljskimi simfoni~nimi orkestri. @e 13 let pa ga vodi M.
Fabiani. Dele` zbora v programu je manj{i: pojemo nekaj
manj kot polovico koncerta. Dirigent Marko vedno povabi
goste, soliste, ki koncertu dodajo piko na i. Obi~ajno so to
mlade, vzhajajo~e zvezde, pogosto `e priznani pevci ali
instrumentalisti. Letos je bil na Vrhniki 16. novoletni kon-
cert, za zbor Mavrica pa je bil deseti. Vedno pojemo skupaj
z gostujo~im zborom. Zadnjih pet let je to Me{ani pevski
zbor Svoboda iz [o{tanja, ki ga vodi Anka Jazbec. Sestavljeni
zbor {teje okrog 100 pevcev. V preteklih sezonah smo peli z
@enskim pevskim zborom Concinite, mo{kim delom
Cerkvenega zbora Sv. Pavla, z Loga{kim oktetom, oktetom
Plutal, Me{anim pevskim zborom PD Horjul in z Mo{kim
zborom [tinglc iz Borovnice.
6
7
Na{i nastopi
Slovenska filharmonija v Ljubljani, 10. 1. 2004
Festivalna dvorana v Ljubljani, 2001

Page 6
8
9
S O P R A N I
Vida Str`inar
Karmen Ker{manc
Jana [tirn
Mojca Logar
Ur{ka Jaki~
Zvonka Grom
Darja Arh
Anica Malava{i~
Matejka [vigelj
Maja Peklaj
Ur{ka Bati~
Irena Bi{~ak
Alenka Den{a
Marija Suhadolnik
Kristina Ker{manc
Veronika Kr`i~
Tina ^ater
Nena Margon
A L T I
Slavi [tirn
Marija Kramar
Anka Grom
Francka Rom
Mojca ^retnik Dra{ler
Silva Jaki~
Fani Snoj
Nina Dolinar
Dragica Turk
Tatjana Mesec
Tonka Margon
Nata{a Gaj{ek
Jerneja Meglen
Irena Kozmos
Jana Khalil [nuderl
Mojca Velkavrh
Marta Treven
Dragica ^ater
Katarina Grgi~
T E N O R J I
Andrej Zakraj{ek
Janez Hren
Franci Gabr{~ek
Roman Vehar
Franc Lukan
Tone Velkavrh
B A S I
Niko Fabiani
Bogdan Mulej
Rasto Jaki~
Matja` Bobnar
Boris Logar
Boris Beli~
Vojko Bogi~evi~
Jani Den{a
Rudi Cerk
Matija Suhadolnik
Jo`e Petkov{ek
Vili Krajnc
Janez Rojec
K o r e p e t i t o r k a
Nina Dolinar
Predsednica zbora
Slavi [tirn
s e z o n a 2003-2004
Me{ani pevski zbor Mavrica

Page 7
priredil ve~no zeleno popevko Brez besed, ki ostaja v na{em
`eleznem repertoarju, z njo pa tudi nam najbolj priljubljena
pesem Tadeja Hru{ovarja Dan ljubezni. Koncert je povezo-
vala Tamara Vonta.
Tretji koncert smo l. 1996 poimenovali Praznik filmske
g l a s b e. Peli smo z Loga{kim oktetom in solist je bil citrar
Toma` Plahutnik. Od takrat sta nam za vedno ostali pri
srcu: Moon River in Sre~a na vrvici, ki jo je za nas priredil
De~o @gur. Koncert je odli~no povezoval Jure Se{ek.
^etrti koncert je bil 31. maja 1997 v cerkvi Sv. Pavla na
Vrhniki z naslovom Sakralni in operni zbori. Na{ gost je bil
me{ani pevski zbor Voci del Piave, iz mesta Ponte di Piave
blizu Benetk, mogo~en in odli~en zbor, ki izvaja predvsem
sakralno glasbo. Peti v cerkvi s tako dobrim zborom je bilo
~udovito do`ivetje. Med drugim smo peli Mozartov Ave
verum, najlep{e zbore iz Verdijeve Aide, Trubadurja in
Nabucca ter Hvalnico toreadorju iz Bizetove Carmen.
Napovedoval je Marko [krlj.
17. maja 1998 sta z nami pela najlep{e napolitanske kan-
cone in melodije iz muzikala Oklahoma Nina Kompare in
Du{an Kobal. Povezovali smo kar sami v kavbojski preoble-
ki. Navdu{ili smo ob~instvo, pa tudi sami smo se zabavali
kot {e nikoli. Tenorist Kobal je s svojo pojavo in petjem prav
tako navdu{il ob~instvo.
[esti Pomladni gala koncert 20. maja 2000 smo imeno-
vali Romanti~ni klavir. Gosta sta bila pianista Simon Kre~i~
in doma~inka Dominika Naver{nik, ki sta izvedla odlomke
iz najbolj znanih klavirskih koncertov svetovne literature. V
drugem delu smo ponovno izvedli melodije iz muzikala
O k l a h o m a ; tokrat s sopranistko Martino @ivi~. Koncert smo
spet povezovali sami.
Sedmi koncert je bil 26. maja 2001 z naslovom M e l o d i j e
Leroya Andersona in 25 let slovenske popevke. Na{a gosta
sta bila Alenka Godec in Matja` Mrak. Bilo je ravno takrat,
ko so pele na{e »Sestre« na Evroviziji. Gledalce smo pre-
senetili in nasmejali, ko smo {e mi zapeli njihovo Lahko ti
1 1
Pomladni gala koncerti so skupni projekt Ko-
mornega orkestra in Mavrice. Zadnja leta, odkar smo zrasli v
krepak zbor, nastopamo z orkestrom sami, prva leta pa smo
na{e vrste pomno`ili z drugimi zbori.
Po zamisli Marka Fabianija so pomladni koncerti temat-
ski: predstavimo dolo~eno zvrst glasbe ali obdobja. Dirigent
Marko vedno izbere prijetno, spevno glasbo, ki ustreza po-
mladnemu razpolo`enju.
Prvi Pomladni gala koncert je bil 14. maja 1994 in takrat
smo tudi prvi~ nastopili z orkestrom. Ker nas je bilo le 25, je
pela z nami {e vokalna skupina Krila in nekaj pevk zbora
Concinite, ki ga je takrat vodila Darinka Fabiani. Koncert
smo podnaslovili Ve~er filmske glasbe in muzikalov, gostja
pa je bila znana pevka Mia @nidari~. Od pesmi sta nam
najbolj segli v srce Mavrica in Ne ~akaj na m a j, najbolj pa se
nam je zameril »D i m n i k a r « iz musicala Mary Popins, k e r
smo, groza, zgre{ili vstop. Od takrat je minilo `e deset let in
zvrstilo se je {e osem koncertov, obi~ajno popoldanski in
ve~erni nastopi.
Drugi koncert s podnaslovom George Gershwin in
evrovizijske uspe{nice je bil 13. maja 1995. Na{e solistke so
bile trio MaKaMa (sedanje Katrinas), [pela Petkov{ek, Eva
Hren ter Judita Caserman. Maestro Mojmir Sepe je za nas
1 0
Vrhnika, 24. 5. 2002

Page 8
Revije pevskih zborov ob~ine Vrhnika
(oziroma sedanje Obmo~ne revije pevskih zborov) so na{a
stalnica. Na{ prvi javni nastop je bil ravno na 27. reviji
26. marca 1994, ko smo zapeli tr`a{ki ljudski pesmi P e { ~ a l-
k a in Nezvesta lebjezen. Bilo nas je enaindvajset, letos pa
smo na reviji sodelovali `e enajsti~ in se prvi~ uvrstil na
medobmo~no raven.
1 3
podarim samo l j u b e z e n . Sicer smo nadvse uspe{no izvedli
Poletno no~, ki jo je na{ prijatelj Mojmir Sepe priredil za nas.
Ve~er je iskrivo povezoval Sre~ko Meh.
Na nekdanji Dan mladosti, 25. maja 2002, je bil osmi
Pomladni gala koncert, ki ga nismo podnaslovili, ker smo
peli in godli klasi~no (Brahms, Dvorak) in zabavno glasbo,
od velikega Glenna Millerja do Beatlov, Abbe, Belih vran.
Koncert je odli~no povezoval najbolj{i slovenski radijski
napovedovalec Jure Se{ek.
Deveti koncert: Vlado Kreslin in velikani jazza je zvenel
24. maja 2003. To je bil super koncert, kjer smo se z Vladom
Kreslinom tako dobro ujeli, da smo kasneje kot spremljeval-
ni zbor z njim posneli popevko Tiso~ let za njegovo
najnovej{o plo{~o Generacija. Skandiranju ob~instva ni bilo
konca. V prvem delu je bil orkester povsem dorasel zahtevni
glasbi velikih zabavnih orkestrov in staremu dobremu jazzu
Luisa Armstronga v izvedbi imitatorja Matja`a Lenar~i~a.
Spet je bil z nami povezovalec Sre~ko Meh.
Pomladni gala koncerti so vedno dobro obiskani. Tako
kot za novoletne koncerte izpeljemo organizacijo Darinka in
Marko Fabiani ter pevci Mavrice.
1 2
Koncert z Vladom Kreslinom na Vrhniki, 24. 5. 2003
37. obmo~na revija pevskih zborov na Vrhniki, 19. 3. 2004
Zadnja leta izvedemo tudi letni koncert. Takrat pojemo
brez orkestra. Spored sestavi zborovodkinja Darinka iz ljud-
skih in umetnih pesmi, pri zabavnih pa nas spremlja pianist
Aco Müller.
Obi~ajno ob teh prilo`nostih povabimo v goste zbore iz
sose{~ine. Z nami so peli: Me{ani pevski zbor Postojna
(l. 2000), @enski pevski zbor Danica iz Bri{ (l. 2001), Pevski
zbor Lubnik iz [kofje Loke (l. 2002).
Posebej slovesen koncert s podelitvijo priznanj in Gallu-
sovih zna~k smo imeli ob peti obletnici zbora, 15. maja 1999.
Spremljali so nas: Aco Müller, na klavirju, in kvintet godal
(Marko Fabiani, Alenka Fabiani Mulej, Maja in Alenka
Naver{nik, Andrej Jesenovec). Dobili smo nove obleke (krea-
cija Tja{e Lupinc Ogorelec) in svoj emblem: violinski klju~ ob
mavrici. Posneli smo zgo{~enko. Bilo nas je dvain{tirideset.
Prilo`nostno nastopamo na dobrodelnih prireditvah, ob
raznih slovesnostih, otvoritvah razstav…

Page 9
Marko Fabiani, dirigent Komornega orkestra Vrhnika,
je ~lovek, brez katerega ne bi bilo novoletnih in pomladnih
koncertov, pa tudi na{ega zbora ne. On je tisti, ki napi{e
ve~ino aran`majev za na{ zbor in orkester in preskrbi glas-
beno literaturo. Je dirigent in umetni{ki vodja koncertov.
Zaradi velikih zaslug ga ob 10-letnici zbora imenujemo za
na{ega ~astnega ~lana.
Aleksander (Aco) Müller je pianist, ki spremlja na{
zbor, kadar nastopamo sami, brez orkestra. Vedno je pri-
pravljen na sodelovanje in je na{ velik prijatelj. Zato ga
imenujemo za ~astnega ~lana zbora.
Mojmir Sepe-Mojzes, skladatelj in dirigent, je na{emu
zboru poklonil priredbe svojih ve~no lepih popevk: B r e z
b e s e d, Poletna no~, Z e m l j a p l e { e in nas povabil na TV. Rad
pride v na{o dru`bo in ga zato jemljemo medse kot ~astne-
ga ~lana.
Za na{ zbor je nekaj priredb napisal tudi Jani Golob, po
eno sta prispevala Janez Gregorc in De~o @gur. P e s n i k
Du{an Velkaverh je za nas prepesnil ve~ pesmi iz angle{kega
i z v i r n i k a .
1 5
V veliko veselje so nam gostovanja. V sklopu novoletnih
koncertov `e osem let gostujemo v Ljubljani in v Borovnici,
v [o{tanju zadnjih pet let, enkrat smo peli na Brezovici in v
Horjulu. Samostojno smo gostovali pri zborih v Postojni, v
Polhovem Gradcu pri zboru iz Bri{, v [kofji Loki in Trzinu.
Najbolj nam je bilo v{e~ gostovanje pri zboru Voci del
Piave (avgusta l. 1997) v Benetkah. Gostitelji so nas popel-
jali po bene{ki laguni.
Ob kresu l. 2002 smo gostovali v Avstriji, v St. Mihaelu
na festivalu Feuer & Stimme (ogenj in glas). Nastopali smo
ob baklah in gostitelji so nas peljali v gore. Nepozabno.
[tirikrat smo nastopili na TV Slovenija: dvakrat v sklopu
dobrodelne prireditve Miklav`ev koncert (2002 in 2003) in
dvakrat na povabilo maestra Mojmirja Sepeta: na Emi 1997,
ko smo (izven konkurence) peli njegovo Brez besed v studiu
in 1998 na finalu Slovenske popevke na Ljubljanskem
gradu. Zapeli smo Poletno no~ ter spremljali Alenko Godec
in Branka Robin{aka pri popevki Nasloni se n a m e.
Na{a »diskoteka« obsega `e veliko p o s n e t k o v ( p o m l a d n i
in novoletni koncerti). Na Kreslinovi in na Zgon~evi
zgo{~enki smo spremljevalni zbor.
1 4
Na{a gostovanja
Na{i sodelavci
Gostovanje v Avstriji, Rotgoldensee, 22. 6. 2002
Darinka in Marko Fabiani, Mojmir Sepe in Silva Jaki~ na Ljubljanskem gradu, 4. 7. 2002

Page 10
2003
1993
Izdalo: Dru{tvo MePZ Mavrica
Zbrala in uredila: Darinka Fabiani
Besedilo: Vida Str`inar
Odbor za pripravo biltena: Ur{ka Bati~, Niko Fabiani, Anka Grom,
Jana Khalil [nuderl, Veronika Kr`i~, Vida Str`inar
Lektoriranje: Vladka Nose
Fotografije: Marjan Smerke, Vasja Doberlet,
Uro{ Acman, Simon Seljak, arhiv zbora
Oblikovanje: Darja Trtnik Medved
Tisk: Tiskarna Schwarz, d.o.o.
marec 2004
Slovenska popevka, 1998
Priprave na pohorju, 7. 10. 2001

Page 11
1 0L E T N I C A
Ob 10-letnici zbora ~estitamo
in se zahvaljujemo predvsem
na{i zborovodkinji Darinki Fabiani,
na{i predsednici Slavi [tirn,
korepetitorki Nini Dolinar
in vsem ~lanom odbora.
Seveda gre zahvala
in ~estitka vsem pevkam in pevcem,
vsem na{im sodelavcem.
Velika zahvala sponzorjem,
ljubiteljem na{ega petja.
Vam pa,
dragi na{i zvesti poslu{alci,
poklanjamo na{o pesem.
Naj vam se`e v srce, razjasni obraz.
Stopite z nami
v mavri~ni svet glasbe
in pozabite
na vsakdan!